VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT IZ OSNOV ANALIZE (univerzitetni program prve stopnje FIZIKA)
 1. Funkcije. Grafi funkcij. Kdaj je neka podmnožica ravnine graf funkcije iz R v R?
 2. Naraščajoče/padajoče funkcije. Ekstremi, lokalni ekstremi. Konveksne/konkavne funkcije. Prevoji. Sode/lihe funkcije. Periodične funkcije.
 3. Osnovni primeri funkcij (linearne funkcije, kvadratne funkcije, polinomi, absolutna vrednost, racionalne funkcije, koreni, trigonometrične funkcije, krožne funkcije, eksponentne in logaritemske funkcije).
 4. Limite funkcij v R; neskončne limite/limite v neskončnosti. Zvezne funkcije. Enostranske limite.
 5. Izreki o limitah vsot, produktov, kvocientov, kompozitumov. Osnovni primeri. Limite in neenakosti.
 6. Definicija in geometrijski pomen odvoda.
 7. Izreki o odvodih vsot, produktov, kvocientov, kompozitumov. Osnovni primeri. Število e.
 8. Odvajanje inverznih funkcij. Osnovni primeri.
 9. Uporaba odvodov pri analizi funkcij (ugotavljanje monotonosti, konveksnosti/konkavnosti).
 10. Lagrangev izrek. Taylorjev polinom in njegov ostanek.
 11. Nedoločeni izrazi, L'Hospitalov izrek.
 12. Asimptote.
 13. Primitivne funkcije in nedoločeni integrali.
 14. Integriranje z vpeljavo nove spremenljivke, integriranje po delih.
 15. Integriranje racionalnih funkcij, Eulerjeve substitucije, integriranje racionalnih funkcij od trigonmetričnih funkcij.
 16. Določeni integrali. Leibniz-Newtonova formula.
 17. Primeri uporabe določenih integralov (dolžine lokov krivulj, ploščine likov, prostornine teles, ploščine rotacijskih ploskev).
 18. Osnovno o zaporedjih in vrstah. Geometrijska vrsta. Potenčne vrste, Taylorjeva vrsta, primeri Taylorjevih vrst.
| Nazaj |