Študijski programi

Bolonjski študijski program 1. stopnje

Matematika

Študijski program Matematika je zasnovan v duhu Bolonjske prenove. Program traja 3 leta oz. 6 semestrov. Temeljni cilj programa je, da diplomant pridobi osnovno znanje matematičnih principov ter znanje o vseh pomembnih področjih matematike: algebra, analiza, numerična matematika, diskretna matematika, teorija števil, topologija, verjetnost.
 
Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja računalništva, fizike, ekonomije, ki dopolnjujejo pridobljena matematična znanja. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev.
 
Diploma študentu omogoča različne možnosti študija na II. stopnji ali pa zaposlitev povsod tam, kjer potrebujejo profile z zmožnostjo matematične analize in razumevanja zahtevnejših sistemov.
 
Diplomanti se lahko zaposlujejo v:
 • organizacijah, ki razvijajo programsko in drugo računalniško opremo
 • ustanovah, ki se ukvarjajo s sodobnimi telekomunikacijskimi in informacijskimi sistemi;
 • industriji, na vseh področjih, kjer uporabljajo matematično modeliranje;
 • bankah, zavarovalnicah, borzno-posredniških hišah, javni upravi;
 • podjetjih, ki se ukvarjajo z logistiko.

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Koordinator: doc. dr. Marko Jakovac, marko.jakovac@um.si

SMERI
splošna matematika, uporabna matematika

PREDMETNIK

TRAJANJE
3 leta (6 semestrov)

STROKOVNI NASLOV
diplomirani matematik (UN), diplomirana matematičarka (UN)

Izobraževalna matematika

(vpis v 1. letnik ni več mogoč) - Program je nadomeščen s programom Predmetni učitelj
 
Vzgibov za študij pedagoških programov matematike je zagotovo več. Od navdušenja na matematiko samo, do zavedanje pomena, ki ga ima kvalitetno poučevanje matematike na bodoče rodove, do samega veselja do pedagoškega dela. Če med naštetim (ali morda nenaštetim) prepoznaš katerega od lastnih vzgibov za ukvarjanje z matematiko in še posebej za poučevanje matematike, te z veseljem vabimo na našo fakulteto.
 
Z Bolonjsko prenovo študijskih programov smo tudi pedagoške študijske programe posodobili in osvežili. Študij bo potekal v dveh stopnjah po modelu 3+2. Študentje na prvi stopnji vpišejo program Izobraževalna matematika, ki se potem nadaljuje tudi na 2. stopnji. Študij na 1. stopnji vsebuje jedro strokovnih matematičnih predmetov, obenem pa tudi že temeljne splošne pedagoške in psihološke predmete. Pri študiju na 2. stopnji je poudarek na umetnosti podajanja matematike, zato imajo tu veliko vlogo didaktika matematike, praktične oblike usposabljanja z nastopi in prakso in pa matematične teme, ki jih je mogoče uporabiti pri vsakdanjem delu v razredu. Z Bolonjskim programom Izobraževalna matematika na prvi stopnji smo začeli v študijskem letu 2009/10.
 
Dvopredmetni univerzitetni študijski program 1. stopnje Izobraževalna matematika in … traja šest semestrov oziroma tri študijska leta, sestavljen pa je iz obveznih predmetov in izbirnih predmetov. Ključne lastnosti tega novega programa so:
 • Študijski program, prenovljen v skladu z Bolonjsko deklaracijo. 
 • Prinaša osnove psihološko - didaktično - pedagoških vsebin, zato je ta program odlična odskočna deska za nadaljevanje študija na 2. stopnji, ki bo tudi formalno pedagoški program in bo namenjen izobraževanju učiteljev matematike in še enega predmeta. 
 • Omogoča študij v vezavi s katerim koli drugim dvopredmetnim študijskim programom na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Razen dvopredmetnih študijskih programov naše fakultete je možna vezava z drugimi dvopredmetnimi študijskimi programi, ki so s predlaganim programom ustrezno usklajeni. 
 • Program je primerljiv s sorodnimi tujimi študijskimi programi. 
 • Vsi predmeti so ovrednoteni z ustreznim številom ECTS-točk, kar med drugim omogoča večjo mobilnost študentov za izmenjavo preko programa Socrates-Erasmus. 
 • Na voljo je velik nabor izbirnih predmetov, ki študentu omogočajo, da izbere področje, s katerega lahko pridobi bolj poglobljeno znanje. 
 • Študent pridobi diplomo na 1. stopnji že s tem, da opravi vse študijske obveznosti.

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Koordinator: doc. dr. Bojan Hvala, bojan.hvala@um.si
SMERI
/

PREDMETNIK

TRAJANJE
3 leta (6 semestrov)

STROKOVNI NASLOV
diplomant izobraževalne matematike (UN), diplomantka izobraževalne mateamtike (UN)
Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi matematike delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«.

Izobraževalno računalništvo

(vpis v 1. letnik ni več mogoč) - Program je nadomeščen s programom Predmetni učitelj
 
Dvopredmetni študijski program Izobraževalno računalništvo je zasnovan v duhu Bolonjske prenove. Program traja 3 leta oz. 6 semestrov. Temeljni cilj programa je, da diplomant pridobi znanje z različnih področji računalništva in informatike: programiranje, uporabniška programska oprema, različna področja strojne in programske opreme. Program prav tako vsebuje osnove matematičnih principov in diskretne matematike. Kljub temu, da ne gre za pedagoški program, v predmetniku ohranjamo osnove pedagoško-didaktičnih ved. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev.
 
Diploma študentu omogoča različne možnosti študija na II. stopnji ali pa zaposlitev povsod tam, kjer potrebujejo profile z računalniškimi znanji, tudi kadre podkovane v pedagoško-didaktičnih vedah.
 
Diplomanti se lahko zaposlujejo:
 • v organizacijah, ki razvijajo programsko in drugo računalniško opremo, 
 • kot laboranti ali skrbniki računalniške opreme, 
 • na delovnih mestih, kjer se zahtevajo znanja s področja računalništva, komunikacijske veščine, analitične sposobnosti ter osnovna poznavanja pedagoško-didaktičnih vsebin.
 
Za študente, ki se želijo zaposliti kot učitelji računalništva, je študij dvopredmetnega programa Izobraževalno računalništvo, 1. stopnje, zaradi predmetnika, ki vsebuje osnovna pedagoško-didaktična znanja, odlična odskočna deska za nadaljevanje študija na 2. stopnji (v fazi načrtovanja) s čimer si bodo študenti pridobili kompetence za poučevanje na osnovnih in srednjih šolah.
SMERI
/

PREDMETNIK

TRAJANJE
3 leta (6 semestrov)

STROKOVNI NASLOV
diplomant izobraževalnega računalništva (UN), diplomantka izobraževalnega računalništva (UN)