Študijski programi

Bolonjski študijski program 2. stopnje

Matematika

Študijski program je zasnovan tako, da s specializacijo na tri smeri študentu omogoči, da pridobi poglobljena znanja matematike z enega izmed treh področij: splošna matematika, računalniška matematika in finančna matematika. Smer Splošna matematika je pripravljena v skladu s klasičnimi principi študija matematike, ki so se izoblikovali skozi celotno zgodovino poučevanja matematike. Preostali dve smeri, Računalniška matematika in Finančna matematika, pa sta zasnovani na osnovi analize sodobnih potreb po matematikih in v svojih predmetnikih ponujata najaktualnejše vsebine posameznih smeri. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi dodatna specifična znanja v skladu z izbiro ustrezne študijske smeri.
 
Diploma na II. stopnji študentu omogoča različne možnosti študija na III. stopnji ali pa zaposlitev povsod tam, kjer potrebujejo profile z zmožnostjo poglobljene matematične analize in razumevanja zahtevnejših sistemov. Magistranti se lahko zaposlujejo v:
  • organizacijah, ki razvijajo programsko in drugo računalniško opremo
  • ustanovah, ki se ukvarjajo s sodobnimi telekomunikacijskimi in informacijskimi sistemi;
  • industriji, na vseh področjih, kjer uporabljajo matematično modeliranje;
  • podjetjih, ki se ukvarjajo z logistiko;
  • bankah, zavarovalnicah, borzno-posredniških hišah, javni upravi;
  • univerzitetnih ustanovah, razvojnih in raziskovalnih inštitutih.

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Koordinator: doc. dr. Marko Jakovac, marko.jakovac@um.si

SMERI
splošna matematika; računalniška matematika; finančna matematika

PREDMETNIK

TRAJANJE
2 leti (4 semestre)

STROKOVNI NASLOV
magister matematike, magistrica matematike
Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi matematike delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«.

Izobraževalna matematika - enopredmetna

Gre za enopredmetni pedagoški program, ki je v kombinaciji s programom Matematika na 1. stopnji namenjen izobraževanju učiteljev matematike.
Poudarek je na splošnih psihološko - didaktičnih predmetih, didaktiki matematike, praktičnih oblikah usposabljanja učiteljev z nastopi, mikronastopi in pedagoško prakso; in pa na matematičnih temah, ki jih je mogoče uporabiti pri vsakdanjem delu v razredu.
Nekateri predmeti iz predmetnika: Psihologija razvoja in učenja, Didaktika osnovnošolske matematike, Didaktika srednješolske matematike, Novejši pristopi v poučevanju matematike, Izbrane teme iz tekmovalne in razvedrilne matematike, Izbrane teme iz pedagoške matematike, Delo z otroci s posebnimi potrebami...
Ob tem so v programu obvezni in izbirni predmeti,s katerimi se nadgrajeje na 1. stopnji pridobljeno matematično znanje. Nekateri tovrstni predmeti iz predmetnika: Diferencialne enačbe, Matematično modeliranje, Operacijske raziskave, Kompleksna analiza…
Diplomanti pridobijo pravico poučevanja matematike v gimnazijah in v vseh ostalih preduniverzitetnih programih (OŠ od 6. do 9. razreda ter srednješolski programi PI, SPI, PTI in SSI).
Program se bo pričel izvajati v študijskem letu 2011/12.
 
SMERI
/

PREDMETNIK

TRAJANJE
2 leti (4 semestre)

STROKOVNI NASLOV
magister profesor matematike; magistrica profesorica matematike

Izobraževalna matematika - dvopredmetna

Predstavlja naravno nadaljevanje programa Izobraževalna matematika na 1. stopnji in je namenjen izobraževanju učiteljev matematike.
Kot dvopredmetni študijski program omogoča študij v vezavi s katerim koli drugim dvopredmetnim študijskim programom 2. stopnje na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.
Poudarek je na umetnosti podajanja matematike, zato imajo tu veliko vlogo didaktika matematike, praktične oblike usposabljanja z nastopi, mikronastopi in prakso; in pa matematične teme, ki jih je mogoče uporabiti pri vsakdanjem delu v razredu.
Nekateri predmeti iz predmetnika: Zgodovina matematike, Didaktika osnovnošolske matematike, Didaktika srednješolske matematike, Novejši pristopi v poučevanju matematike, Izbrane teme iz tekmovalne in razvedrilne matematike, Izbrane teme iz pedagoške matematike, Delo z otroci s posebnimi potrebami.
Diplomanti pridobijo pravico poučevanja matematike v osnovni šoli (od 6. do 9. razreda) in v ostalih srednješolskih negimnazijskih programih (PI, SPI, PTI in SSI).
Program se bo pričel izvajati v študijskem letu 2011/12.
 
SMERI
/

PREDMETNIK

TRAJANJE
2 leti (4 semestre)

STROKOVNI NASLOV
magister profesor matematike; magistrica profesorica matematike

Izobraževalno računalništvo

Gre za dvopredmetni pedagoški program, ki je v kombinaciji s programom Izobraževalno računalništvo na 1. stopnji namenjen izobraževanju učiteljev računalništva.
Poudarek je na didaktiki računalništva, pripravah za delo v šolstvu in praktičnih oblikah usposabljanja učiteljev.
Program se bo pričel izvajati v študijskem letu 2011/12.
 
SMERI
/

PREDMETNIK

TRAJANJE
2 leti (4 semestre)

STROKOVNI NASLOV
magister izobraževalnega računalništva; magistrica izobraževalnega računalništva