Študijski programi

Bolonjski študijski program 3. stopnje

Matematika

je enovit doktorski študijski program, ki traja 3 leta (6 semestrov). Študij kandidatom omogoča pridobitev ustreznih raziskovalnih izkušenj, s katerimi bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo na zahtevnih projektih na področju matematike, njenih aplikacij in matematičnega izobraževanja. Osnovni cilji programa so, da študenti pridobijo:
  • poglobljeno znanje s področja matematike ter predstavo o širini, vlogi, pomenu in interdisciplinarnosti te znanosti;
  • znanje o modernih metodah in tehnikah dela na področju matematike in sposobnost, da bodo te metode in tehnike aktivno uporabljati ter tako sledili razvojnim trendom stroke;
  • sposobnost za samostojno mednarodno-konkurenčno raziskovalno delo in za samostojno razvijanje danega predmetnega področja ter njegovo učinkovito poučevanje;
  • potrebna organizacijska in strokovna znanja o razvoju in raziskavah, tako na področju matematike, kot tudi na področju njene uporabe in v matematičnem izobraževanju.

Študijski program omogoča veliko odprtost in prilagodljivost, saj študentje lahko glede na lastne interese ter postavljene karierne usmeritve aktivno oblikujejo svojo individualno izobraževalno pot s poudarkom na teoretični, aplikativni ali računalniški naravnanosti prejetega matematičnega znanja. Ob podpori mentorjev (tutorjev) si tako vsak študent postopno gradi potreben nabor znanj in raziskovalnih izkušenj za samostojno obvladovanje visoko zahtevnih praktičnih problemov s svojega študijskega področja. Pomembna odlika doktorskega študijskega programa Matematika je tudi njegova mednarodna primerljivost, odprtost in fleksibilnost: prek vključevanja študentov v različne znanstveno-raziskovalne in strokovno-aplikativne projekte, ki potekajo na fakulteti, se posameznikom omogoča aktivno sodelovanje v procesu poglobljenega spoznavanja in pridobivanja raziskovalnih izkušenj.

Po uspešno končanem doktorskem študiju Matematika študenti pridobijo znanstveni naslov doktor znanosti oz. doktorica znanosti.

Doktorat kandidatom omogoča samostojno raziskovalno delo na zahtevnih nacionalnih in mednarodnih projektih, omogoča pa tudi univerzitetno akademsko kariero. Zaposlijo se lahko v znanstveno-raziskovalnih in razvojnih institucijah, akademskih ustanovah, osnovnih in srednjih tehniških šolah, gimnazijah, fakultetah ter kot organizatorji in vodje raznih strokovnih izobraževanj v gospodarstvu in negospodarstvu.

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Koordinator: red. prof. dr. Dušan Pagon, dusan.pagon@um.si

Dodatne informacije v zvezi s vpisom, šolnino ipd. dobite v
Referatu za podiplomski študij

SMERI
/

PREDMETNIK

TRAJANJE
3 leta (6 semestrov)

STROKOVNI NASLOV
doktor znanosti; doktorica znanosti
Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi matematike delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«.